.

.

Yayin [447]

Yayin [447]

447
Türkiye'ye İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara Ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bakanlar Kurulu
Türkiye
1994
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yönetmelikler
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Yönetmelik
Hayır
Bu Yönetmeliğin amacı; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre
Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol gereğince
ülkemize münferiden iltica eden veya başka ülkelere iltica etmek üzere ülkemizden ikamet izni
talep eden yabancılar ile topluca iltica veya sığınmak amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve
olabilecek nüfus hareketlerine uygulanacak usul ve esasların tesbiti ile görevli kuruluşların
belirlenmesidir.