Yayin İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden

1225
İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Kaos GL; Hülya Türker
Kitap
Ankara
2015
Bu tez çalışmasında interseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorununun toplumsal cinsiyet ve insan hakları ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet tartışmaları açısından özellikle İngilizce literatürde oldukça güncel bir tartışma olan interseks çocuklara yönelik tıbbi müdahale sorunu, hakları etkin bir şekilde kullanabilmeye ilişkin güncel bir sorun olmanın yanı sıra insan haklarına ilişkin normların toplumsal cinsiyet açısın-dan içerdiği hiyerarşi ve dışlayıcılık potansiyelini gösteren bir olgudur.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Sağlık Hakkı
LGBTII+
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.