Yayin AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/1 - Opuz Kararının Uygulanması

1269
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2015/1 - Opuz Kararının Uygulanması
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Nisan Kuyucu
Raporlar
Ankara
2015
Bu izleme raporunda, öncelikle Opuz kararının gereklerinin yerine getirilmesi için AİHM’nin öngördüğü yükümlülükler tespit edilmiş ve kararın verildiği 2009 yılından itibaren, Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği mercek altına alınmıştır. Yasal, idari, yargısal tüm değişiklikler incelenerek, Opuz kararının getirdiği yükümlülükleri karşılamaya yeterli olup olmadıkları bağlamında değerlendirilmiştir. Bu minvalde yapılan tüm incelemelerin, Türkiye’de kadına yönelik şiddette ortaya çıkan cezasızlık sorununa işaret eder nitelikte olduğu da belirtilmelidir. Opuz/Türkiye Kararının Uygulanması Raporu, en temelde, kadına yönelik şiddetle mücadelede yaklaşım ve uygulama bakımından, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracak kararlılığın ve sonuca götürecek pratik uygulamaların gerçekleştirilmediğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleyi esas alan faaliyetlerde, hakların elde edilmesi ve eksiksiz kullanımı bakımından temel öneme sahip olan toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan ve bunu sağlamaya dönük bütüncül/kapsayıcı bir yaklaşımın ve siyasi kararlılığın varlığından söz edilememektedir. Bununla bağlantılı olarak, kadına yönelik şiddeti önlemeye/ortadan kaldırmaya elverişli adımlar atılmamakta, sorunu bir bütün olarak odağa alan müdahaleler yerine; her biri meselenin bir noktasına yönelen ve birbirinden kopuk kimi değişikliklerle bu büyük ve sistematik insan hakları sorunu geçiştirilmektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.