Yayin Bilgi Notu: Türkiye'de Gayrımüslim Azınlıklar

1281
Bilgi Notu: Türkiye'de Gayrımüslim Azınlıklar
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Raporlar
Ankara
2018
Türkiye’nin 1923 Lozan Barış Antlaşması’yla resmi olarak azınlık statüsü tanıdığı tek grup gayrimüslimlerdir. Türkiye’de hem resmi alanda hem de gayri resmi söylem ve uygulamalarda devam eden ve hak ihlallerinin önemli kaynaklarından biri olan temel hata Lozan’da tek tek isimleri sayılmasa da, uygulamada Lozan’da tanınan hakların sadece Rumları, Ermenileri ve Musevileri kapsıyormuş gibi uygulanmasıdır. Bu raporda, çoğu zaman bilerek düşülen bu hatayı bertaraf etmek adına Türkiye’deki tüm gayrimüslim grupların Lozan’da garanti altına alınan hak sahipleri olduğu gerçeğiyle hareket edilecek ve tavsiyeler de bu çerçevede verilecektir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.