Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IV: Düzgün Yargı Çerçevesinde ‘Mahkeme’ Kavramı

1488
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - IV: Düzgün Yargı Çerçevesinde ‘Mahkeme’ Kavramı
Ertuğrul Cenk Gürcan
Makale
Ankara
2006
Bilindiği gibi 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle getirilen düzenlemeyle Anayasa’nın 36. maddesi değiştirilmiş ve maddedeki deyişle ‘adil yargılanma hakkı’ anayasal bir nitelik ve güce kavuşturulmuştur. Yine 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun’la Anayasa değiştirilmiş ve bu Kanun’un 7. maddesiyle getirilen düzenlemeyle “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınması” hükmü Anayasa’nın 90. maddesine eklenmiştir. Ayrıca 3 Ağustos 2002 tarih ve 4771 sayılı Kanun’un 6. ve 7. maddeleri, 23 Ocak 2003 tarih ve 4793 sayılı Kanun’un 1. ve 3. maddeleri ve 15 Temmuz 2003 tarih ve 4928 Sayılı Kanun’un 6. maddesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye hakkında verdiği ihlal kararlarından sonra ilgili mahkemeler önünde yargılamanın yenilenmesi yolu açılmıştır. Bütün bu düzenlemeler uluslararası sözleşmelerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının bundan sonra iç hukuktaki değerlendirmeler ve düzenlemelerde artan oranlı bir etki yapacağını açıkça göstermektedir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.