Yayin Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri

1547
Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
2015
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve ERG’nin Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı kapsamında 2013’ten beri ortaklaşa yürüttüğü Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları başlıklı proje 2015 yılında sonlandı. Proje, Türkiye’de okullarda demokrasi kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmayı; başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim süreçlerine ve karar mekanizmalarına etkin katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje, “Okulların doğal paydaşları olan çocukların, velilerin, öğretmenlerin, okul yönetici ve çalışanlarının eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla, paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte “katılımcı okul” uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak” hedefiyle gerçekleştirildi. 2014 yılı boyunca projenin pilot okulu olan Eyüp Merkez Ortaokulu’nda ÇOÇA kolaylaştırıcılığında, tüm paydaşların katılımıyla çeşitli çalışmalar yapıldı. Çocuklara, velilere, okul çalışanlarına, öğretmenlere ve okul idarecilerine yönelik güçlendirme atölyeleri ve eğitimler düzenlendi. Pilot okuldaki uygulamalarla eşzamanlı olarak, ERG çocuk katılımına ilişkin Türkiye’de mevcut durumu ortaya koyan durum analizi araştırması yürüttü. Durum analizi çalışmasının ön bulguları Nisan’da İsveç Araştırma Enstitüsü’nda Türkiyeli ve İsveçli araştırmacılara; Haziran’da Eyüp Merkez Ortaokulu öğretmenlerine ve Van’da demokratik eğitim üzerine çalışan üç okulun öğretmenlerine ve yöneticilerine; son olarak da Aralık ayında Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı’nda sunuldu. Ayrıca, pilot okul uygulamalarına ve proje sonunda geliştirilecek politika önerilerine kaynak oluşturmak amacıyla, Türkiye’den ve dünyadan çocukların katılım hakkının yaşama geçmesini destekleyen farklı örnekler derlendi. Son olarak da, çocukların okullarda karar mekanizmalarına etkin katılımlarını destekleyen politika ve uygulama önerilerini içeren politika notu ERG tarafından hazırlandı. Projenin ana çıktıları toplamda altı yayın ve bir belgesel çalışmasıyla paylaşıldı. Bu yayın, projenin posteridir.
Görsel İşitsel Materyaller
Posterler
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.