Yayin İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2249
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi
Kitap
Ankara
2015
Uluslararası toplum, İnsan Hakları Eğitimi Dünya Programı (2005-) ve taslak Birleş- miş Milletler İnsan Hakları Eğitimi ve Öğretimi Bildirisi gibi çeşitli Birleşmiş Millet- ler girişimleri vasıtasıyla insan hakları eğitimi ve öğretiminin, insan hakları ihlalleri- nin ve şiddet içeren çatışmaların önlenmesi, eşitliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve demokratik sistemlerde insanların karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılması gibi büyük hedeflere ulaşmada bir araç olarak kullanılma- sını giderek artan bir biçimde teşvik etmektedir.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.