Yayin Başvuru Numarası: 208/18 Taner Kılıç/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü

2286
Başvuru Numarası: 208/18 Taner Kılıç/Türkiye Üçüncü Taraf Görüşü
İfade Özgürlüğü Derneği
Genel Görüş
İstanbul
2019
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Taner Kılıç Başvurusunun Türkiye’deki genel siyasi şartlar dikkate alınmaksızın incelenemeyeceği ve anlaşılamayacağı görüşündedir. Bu nedenle, başvurucunun tutukluluğunun keyfiliğini değerlendirmek için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bireysel başvuruda bulunmadan önce başvurucu tarafından tüketilmesi gereken iç hukukta etkili bir hukuk yolunun bulunup bulunmadığını ve başvurucunun tutukluluğunun Sözleşme’de öngörülen amaçlardan birinden farklı bir “kötü niyet” taşıyıp taşımadığını anlamak için genel politik durumun, yasama bağışıklığının kaldırılmasının, insan haklarının durumunun, yargının genel durumunun, yargı ve yürütme arasındaki ilişkilerin ve Türkiye'deki muhaliflerin karşılaştığı baskının açıkça tasvir edilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde İFÖD, yorumlarını ağırlıklı olarak dördüncü soruya, yani başvurucunun karşılaştığı özgürlükten yoksun bırakmanın, bu durumda, Sözleşme'nin 18. maddesi ihlaline ilişkin olarak 5, 10 ve 11. maddelerde öngörülenden başka bir amaç için uygulanıp uygulanmadığına özgüleyecektir. (Rasul Jafarov/Azerbaycan, no. 69981/14, §§ 153-163, 17 Mart 2016). Bununla birlikte, İFÖD, 18. madde ile ilgili konulara ek olarak, öncelikle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde tanımlanan yolun, başvurucunun şikayetlerine uygun bir çözüm sağlayıp sağlamayacağı sorusu hakkında (a) başvurucunun tutukluluğuna ilişkin olarak AİHS'nin 5 § 1 (c) maddesi anlamında bir suç işlediğine dair makul bir şüpheye dayanmaksızın yapıldığı; ve (b) tutukluluğuna ilişkin ilgili ve yeterli gerekçelerin bulunmaması (bkz. özellikle, Buzadji/Moldova Cumhuriyeti, (BD), No. 23755/07, § 102, AİHM 2016) hakkında görüşünü kısaca bildirmek istemektedir.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İfade Özgürlüğü
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.