Yayin Kürt Sorunun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler

345
Kürt Sorunun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler
TESEV; Dilek Kurban, Yılmaz Ensaroğlu
Raporlar
İstanbul
2010
Bu raporun ilk adımları, TESEV Demokratikleşme Programı’nın 25 Eylül 2009 tarihinde Diyarbakır’da ve daha sonra 15 Ocak 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği çalıştaylarda atılmıştır. Bu toplantılara, Kürt Sorunu’nun hukuki boyutu konusunda çalışmaları olan hukukçular davet edilmiştir. Katılımcılar, toplantı sırasında görüş ve önerileriyle yaptıkları katkıların yanı sıra, hazırladıkları ya da ulaştıkları çalışmaları daha sonraki günlerde de yazarlarla paylaşmışlardır. Her iki toplantıda ve sonrasında gerçekleşen tartışmalar ve toparlanan kaynaklar doğrultusunda bir taslak metin hazırlanmıştır. Bu taslak, iki çalıştayın katılımcılarının yanı sıra, Kürt Sorunu’nu yakından bilen diğer avukat, akademisyen ve siyasetçilerle paylaşılarak tartışmaya açılmıştır. Görüşlerine başvurulan uzmanlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda gözden geçirilen taslağa son hali verilerek elinizde bulunan bu rapor hazırlanmıştır. Raporda görüleceği üzere, bazı Anayasa ve yasa maddelerine ilişkin alternatif önerilerde bulunulmuştur. Bunun nedeni, rapora katkıda bulunan uzmanların söz konusu mevzuatın nasıl değiştirilmesi gerektiği konusunda farklı görüşler belirtmiş olmalarıdır. Toplumun ve karar alıcıların, çözüme ilişkin farklı görüşleri değerlendirebilmeleri amacıyla, yazarların ulaşabildiği bütün önerilere aralarında bir öncelik sırası yapılmaksızın yer verilmiştir. Kuşkusuz, görüşlerine başvurulamayan daha çok sayıda uzman ve hukukçu bulunmaktadır. Raporun kamuoyunca müzakere edildiği süreçte dile getirilecek eleştiri ve önerilerin, çözüme ulaşma yolunda daha sağlam bir tartışma zemini sağlayacağı umulmaktadır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.