Yayin Modernleşme ve Çokkültürlülük

352
Modernleşme ve Çokkültürlülük
Helsinki Yurttaşlar Derneği
Kitap
İstanbul
2001
Bu bildiriler ilk bakışta sıkı sıkıya kuramsal bir yaklaşımla hazırlanmamışsa da, bildirileri sunanlar çokkültürlülük sorununu birbirini tamamlayan değişik açılardan tartışmakta, birbirlerini anlamaya yarayabilecek ortak bir dil geliştirmeye çalışmaktadır. Biz de, bir sivil toplum kuruluşu olarak, en önemli görevimizin toplumun farklı kesimleri arasında bir diyalog kurmak ve geliştirmek olduğuna inanıyoruz. Günümüzde etkisi gitgide artan insan hakları, kültürel çoğulculuk, farklı etnik ve dinî inançların ifade edilebilmesi çerçevesindeki talepler ulus-devletin temellerini zorluyor. Böylece ulus-devletin yurttaşlık anlayışı ile farklılıklara saygıyı temel alan insan hakları siyaseti arasında bir gerilim ortaya çıkıyor. Biz bu çalışma ile Türkiye’de toplumsal barışın oluşmasına ve demokratikleşme sürecinin gelişmesine katkıda bulunmak istedik. Projemizin asıl amacı, Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa Birliği’nin bir üyesi olamasa bile, Türkiye’nin Avrupa değerler dünyasını benimsemesi gerektiğine inananların, görüşlerini dile getirebildikleri bir fikir platformu oluşturmaktı. Toplantılarımıza katılan aydınlar bildirileriyle bu amacımızın gerçekleşmesine katkıda bulundular. Projemiz Avrupa Birliği Komisyonu’nun desteğiyle oluştu ve gerçekleşti.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Kültürel Haklar
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.