Yayin Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri

372
Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şerif Derince, Nesrin Uçarlar
Kitap
Diyarbakır
2010
Bu çalışmada amaç, eğitimde Kürtçenin kullanılmamasının yarattığı siyasal, toplumsal, ekonomik, psikolojik, eğitimsel ve dilsel tahribatları ortaya koymak ve bu tahribatları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunmaktır. Çalışmanın ilk iki bölümünde, meselenin teorik ve tarihsel arka planı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öncelikle, eğitimde anadilinin kullanılmasının engellenmesi ile ulus-devletlerin dil ve eğitim politikaları arasındaki bağlantı üzerinde durulmuştur. Akabinde, Türkiye’de bu sorunun doğmasına ve büyümesine sebep olan temel unsurun, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek bir etnik kimliğe dayanan ulusal bir kimlik inşa etmeye yönelik politikası olduğu tespiti yapılmıştır. Farklılıkları yok sayan bu ulusal kimliğin eğitim ve dil aracılığıyla topluma benimsetilmesinin ve bu yapılırken toplumdaki diğer kimliklerin kamusal görünürlüklerinin ortadan kaldırılmasının yarayı derinleştirdiğine değinilmiştir. Çalışmanın üçüncü ve dördüncü bölümünde, bir saha çalışması ve bunun değerlendirilmesi yer almaktadır. Eğitimde Kürtçenin kullanılmamasının öğrenciler, öğretmenler ve velilerde nasıl bir tahribata yol açtığı saha çalışmasıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, farklı dönemlerde ve yerlerde okula başlamış öğrencilerle, hiç Türkçe bilmeden okula başlayan öğrencilere öğretmenlik yapmış olan Kürtçe bilen ve bilmeyen öğretmenlerle ve son olarak da velilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden çıkan bulgular, daha önce yapılmış yerel ve uluslararası çalışmalarla ve kuramsal tartışmalarla birlikte ele alınıp detaylı bir şekilde tartışıldıktan sonra çözüme yönelik öneriler sunulmuştur. Bu önerilerin paralel bir okumasını yapmak için beşinci bölümde üç ülke örneği incelenmiştir. Korsikaca-Fransa, Baskça-İspanya ve Uygurca-Çin örnekleri üzerinden yapılan incelemede, azınlık dillerinin eğitimde kullanılması yönünde geliştirilen modeller, tarihsel ve politik bağlamları göz önüne alınarak tartışılmıştır.
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.