Yayin Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu

393
Türkiye'de Romanların Durumu ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunu
Fundación Secretariado Gitano (FSG), Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC), Edirne Roman Derneği
Nihai Gözlem Raporu
2010
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bulunan Romanlarla ilgili bilgi birikimi ve uzman görüşlerini sunmak ve daha iyi sosyal içermesinin sağlanması ile ilgili politika seçeneklerini vurgulamak ve aynı zamanda fiili ayrımcılığa karşı mücadele etmektir. Gerçekleştirilen çalışma ile (i) Türkiye’deki Romanlarla ilgili kaynakların kısaca taranması; Bu gözden geçirme çalışması Türkiye’de ki Romanların sosyal dışlanma durumunu ele alan akademik çalışmalar ve raporlar üzerinde odaklanmıştır. (ii) Türkiye’deki Romanlarla ilgili sayısal ve niteliksel bilgilerin bir araya getirilmesi; Romanların kamu hizmetlerine ve ekonomik fırsatlara erişiminde karşılaştıkları engellerle değişik alanlarda eşitsizlikler nedeni ile yaşadıkları mağduriyetlerini belirlemek üzere üç seçili bölgede niteliksel bir araştırma yapılmıştır. (iii) İlgili kilit politika değişiklikleri belirlenmiş ve özetlenmiştir. (iv) İlgili politika tartışmaları ile ilgili genel bir bakış sunulması ve Türkiye’deki duruma uygun uygulanabilecek en iyi yöntemlerin belirlenmesi; Bu raporda AB’den elde edilen kazanımlar ve iyi uygulamalar Türkiye için yapılan önerilerin temelini oluşturmaktadır. (v) Romanların sosyal içermesi ile alakalı aktörler, paydaşlar ve bunların pozisyonları ile beklentileri hakkında genel bir bakış sunmak; Bu çalışma, Romanların sosyal içermesi ile ilgili olarak bazı kurum ve kuruluşlarının, politika ve programların uygulanmasında ana rolü üstlendiğini belirlemiş olup, görüşmeler Şubat – Haziran 2010 döneminde yapılmıştır. (vi) Ana politika seçenekleri özetlenmiş ve değerlendirilmiştir. (vii) Sonuçların dağıtımının sağlanması gerçekleştirilmiştir.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.