Yayin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

411
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Kanun
Türkiye
1983
Bu Kanun; toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller ile gerçek ve tüzelkişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarını, yetkili merciin yasaklama ve erteleme hallerini, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerini düzenler
Mevzuat ve Politikalar
Ulusal
Yasalar
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.