Yayin Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Parlamenterler için El Kitabı

441
Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Parlamenterler için El Kitabı
Parlamentolararası Birlik & UNICEF
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2007
Parlamentolar ve üyeleri, çocuk koruma alanında öncülük yapabilirler. Yasa çıkartabilirler, hükümetin faaliyetlerini denetleyebilirler, kaynak tahsis edebilirler ve uluslarının ve toplumlarının liderleri olarak bu konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığı geliştirebilirler. Belki de en önemlisi, kendi seçmenleri nezdinde şiddete son verilmesi için tanıtım-savunu çalışmaları yapabilirler. Çocuklara yönelik şiddeti kaçınılmaz veya zararsız sayan tutum ve inançları sorgulayabilirler. Çocuklara yönelik şiddetin önlenebileceği yolundaki mesajları yaygınlaştırabilirler. Bu tür şiddete son verecek siyasal iradeyi harekete geçirebilirler. Bu el kitabı, BM Genel Sekreteri'nin Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırması'nda yer alan tavsiyelerin tüm dünyadaki parlamentolar ve parlamenterlerce aktif ve etkili biçimde takibine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. El kitabı, gerekli izinleri alarak, Genel Sekreter tarafından Genel Kurul'a sunulan rapordan ve bu raporu tamamlayan Çocuklara Yönelik Şiddet Dünya Raporu'ndan alınan metinleri kullanmaktadır. El kitabının nihai amacı, çocuklara yönelik her tür şiddete son verilmesi için ülkeleri hızla harekete geçirmektir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Çocuk Hakları
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.