Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi

549
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - I: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi
Dilan Mızrak
Makale
Ankara Üniversitesi SBF İnsan Hakları Merkezi
2006
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlendiği şekliyle adil yargılanma hakkı kısaca, kişinin; yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkı olarak ifade edilebilir. Bu hak kapsamına giren ve az sonra ayrıntılı olarak anlatılacak olan tarafsızlık meselesi de, genel olarak mahkemenin yargılama yaparken, kamuoyuna ve özellikle taraflara verdiği güven ile ilgilidir. Bu çalışmada sözkonusu güvenin sağlanmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ışığında, hangi durumlarda mümkün olamayacağı veya tartışmalı olduğu, tarafsızlığı engelleyen hallerin nasıl ortaya çıkabileceği ve ne şekilde giderileceği gibi hususlar tartışılacaktır.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.