Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 18: Ayrımcılık Yasağı

686
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 18: Ayrımcılık Yasağı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1989
Ayrımcılık yasağı, yasalar önünde eşitlik ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin yasalarca eşit derecede koruma, insan haklarının korunma¬sıyla ilgili temel ve genel prensiplerdir. Bu nedenle, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 2. maddesinin 1. paragrafı, bu Sözleşme'ye taraf her Devlet'in kendi ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan tüm bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum ya da baş¬ka bir statü bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin bu Sözleşme'de ta¬nınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermek yükümlülüğünü dile getirir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.