Yayin BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 23: Azınlık Hakları

691
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 23: Azınlık Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1994
Sözleşme'nin 27. maddesine göre, etnik, dinsel ya da dil azınlıklarının olduğu ülkelerde, sözkonusu azınlık gruplarına mensup olan bireyler, kendi gruplarının diğer üyeleriyle birlikte, kendi kültürlerin¬den yararlanma, kendi dinlerine inanma ve bu dine göre ibadet etme ya da kendi dillerini kullanma hakkından yoksun bırakılamayacaktır. Komite'ye göre sözkonusu madde, azınlık gruplarına mensup bireyle¬re tanınan ve her bir bireyin sahip olabileceği tüm haklardan farklı ve ama bu haklara ilaveten azınlık statüsünde olma nedeniyle sahip olu¬nan haklara ilişkindir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Komitesi
Genel
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.