Yayin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü

810
Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimler Sözlüğü
Karen O'Shea
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2004
Demokratik Vatandaşlık eğitimi (bu sözlükte DVE kısaltması kullanılacaktır) Avrupa Konseyi ve bireysel olarak üye devlerin bünyesinde kayda değer önem ve ilgi kazanan bir konudur. Konuya olan ilginin artması tartışmaların genişletilmesi ve alana yeni ortakların dahil edilmesi sonucunu doğurmuştur. Yeni ortakların önemli bir bölümü DVE’nin politika düzeyinde geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yeni ortakların bazıları, DVE ile ilgili görüşme ve tartışmalarda yaygın şekilde kullanılan terimlerin altında yatan anlam nüanslarına aşina değillerdir. Dolayısıyla, bu sözlük üye Devletler içinde DVE politikasının yaygınlaştırılmasını desteklenmeye yönelik bir araç olarak sunulmuştur.
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Genel
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.